Algemene voorwaarden d'Rentmeester

Algemene voorwaarden afhaalpunt Valhtermond d’Rentmeester
Identiteit van de ondernemer: Bakkerij Vlier
KvK-nummer: 84097450
BTW-identificatienummer: NL003912635B74

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan bakkerij Vlier. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, in overleg, en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via dit afhaalpunt, ongeacht op welke wijze, geeft de klant bakkerij Vlier te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
Bakkerij Vlier behoudt zich het recht voor de “Algemene voorwaarden afhaalpunt Valhtermond d’Rentmeester” te wijzigen en/of aan te vullen.

Diensten
De dienst die bakkerij Vlier aanbiedt is het verkopen van brood, zoete en hartige producten, crackers en daaraan gerelateerde producten. Deze geplaatste bestellingen worden geleverd bij afhaalpunt Valthermond d’Rentmeester.

Producten
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website of vorige leveringen.

Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.
De koper is de prijs verschuldigd die bakkerij Vlier in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de koopovereenkomst door Bakkerij vlier worden gecorrigeerd.
Prijzen van en aanbiedingen door bakkerij Vlier zijn vrijblijvend. Bakkerij Vlier accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Vlier behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en inclusief bezorgkosten naar het afhaalpunt.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, whatsapp, e-mail, instagram bericht of bestelformulier is de overeenkomst een feit. Bakkerij Vlier behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, niet uit te leveren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden. Alle bestellingen dienen voor levering betaald te zijn mits anders overeengekomen. Ook al betaalde bestellingen kunnen alsnog geweigerd worden. Hiervan zal de klant op de hoogte worden gesteld en het geld zo spoedig mogelijk terugbetaald worden. d’Rentmeester speelt hier geen rol in.
Bestellingen via mail en bestelformulier worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Bakkerij Vlier is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

Besteltijd
Bestellingen voor zaterdag dienen voor donderdag 18:00 besteld te zijn. Bakkerij Vlier maakt hier in principe geen uitzonderingen op, tenzij anders met de klant is overeengekomen.
Rond feestdagen of in verband met activiteiten bij d’Rentmeester kunnen andere bestel- en afhaaltijden gelden of een aangepast assortiment van toepassing zijn. Hiervan zult u tijdig op de hoogte worden gesteld. Dit kan zowel via socialmedia, e-mail of andere uitingen. d’Rentmeester is niet verantwoordelijk voor deze uitingen.
Levertijden en bezorgen

Bakkerij Vlier zal steeds streven naar correcte uitlevering en bezorging van de bestelling. Opgegeven uitlever en bezorgtijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. d’Rentmeester speelt hierin geen rol en is hiervoor niet aansprakelijk.

De bestellingen worden bij d’Rentmeester in de kast geplaatst. Bakkerij Vlier beschouwd hiermee de bestelling als voldaan. Eventuele diefstal of schade aan de bestelling is voor risico van de klant. d’Rentmeester speelt hierin geen rol en kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

Vanaf plaatsing van de producten in de kast is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. d’Rentmeester is hiervoor niet aansprakelijk. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door bakkerij Vlier geleverde producten dienen volgens eventueel bijgevoegde omschrijving of aanwijzingen behandeld te worden.
Bestelde artikelen dienen voor 22:00 ’s avonds opgehaald te zijn indien anders met Bakkerij Vlier is overeengekomen. Hierna zal de bestelling verwijderd worden uit de kast in verband met eventueel ongedierte. De klant heeft geen recht meer op zijn bestelling of terugbetaling.

De koper heeft de verplichting om bij ophalen van de bestelling deze te onderzoeken of de producten voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dient de klant bakkerij Vlier daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na ophalen telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen. d’Rentmeester speelt hierin geen rol.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft bakkerij Vlier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

In geval van calamiteiten (in welke vorm dan ook) behouden wij ons het recht bestelde producten niet af of uit te leveren. Er zal in overleg gezocht worden naar een passende oplossing of overgegaan worden tot het terugstorten van het bestelde bedrag.

Betaling
Alle bestellingen dienen voor levering betaald te zijn aan bakkerij Vlier tenzij anders overeengekomen. Deze dienen rechtstreeks aan bakkerij Vlier betaald te worden zonder tussenkomst van d’Rentmeester.
Overmacht

In geval van overmacht heeft bakkerij Vlier het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant via e-mail, schriftelijk, whatsapp of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat bakkerij Vlier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het bedrag van de niet uitgevoerde bestelling zal teruggestort worden. Ook d’Rentmeester kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Bakkerij Vlier doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Dit loopt niet via d’Rentmeester. Bakkerij Vlier neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 3 werkdagen na indienen van klacht behandeld.

Aansprakelijkheid
Het ophalen van de bestellingen gebeurt op het terrein van d’Rentmeester. Betreden van dit terrein gebeurt op eigen risico. Noch Bakkerij Vlier noch d’Rentmeester is aansprakelijk voor schade die op of aan het terrein van d’Rentmeester ontstaan. Deze schade dient vergoed te worden via de verzekering van de klant.
Bakkerij Vlier en d’Rentmeester zijn niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van bakkerij Vlier of d’Rentmeester is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van bakkerij Vlier of d’Rentmeester komen.

Bakkerij Vlier en d’Rentmeester dragen geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen die door derden zijn uitgegeven of verspreid.
Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden dragen bakkerij Vlier en d’Rentmeester eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Vlier en d’Rentmeester zijn niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, betalingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en bakkerij Vlier, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bakkerij Vlier.

Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door bakkerij Vlier en d’Rentmeester uitgesloten.

Diversen
De klant van bakkerij Vlier dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door bakkerij Vlier of d’Rentmeester geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Vlier en d’Rentmeester garanderen niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Scroll naar boven