Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Bakkerij Vlier
KvK-nummer: 84097450
BTW-identificatienummer: NL003912635B74

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan bakkerij Vlier. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling, ongeacht op welke wijze,  geeft de klant bakkerij Vlier te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Bakkerij Vlier behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Diensten
De dienst die bakkerij Vlier aanbiedt is het verkopen van brood, zoete broodjes, crackers en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Producten
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website of vorige leveringen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden of een aangepast assortiment gelden. Hiervan zult u tijdig op de hoogte worden gesteld. Dit kan zowel via socialmedia, e-mail of andere uitingen.

Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die bakkerij Vlier in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bakkerij vlier worden gecorrigeerd.

Prijzen van en aanbiedingen door bakkerij Vlier zijn vrijblijvend. Bakkerij Vlier accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Vlier behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bezorging zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dit geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Alle producten zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, bestelformulier of internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Vlier behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen via internet worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Bakkerij Vlier is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen op verzenddatum e-mail tot 12:00 uur worden doorgegeven.

Bakkerij Vlier is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de doorgegeven afleverdatum heeft getracht af te leveren, wordt er geen geld teruggestort.

Besteltijd
De klant kan tot en met dinsdag 12:00 bestellen voor de levering van donderdag. Bakkerij Vlier maakt hier in principe geen uitzonderingen op, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden of een aangepast assortiment gelden. Hiervan zult u tijdig op de hoogte worden gesteld. Dit kan zowel via socialmedia, e-mail of andere uitingen.

Levertijden en bezorgen
Bakkerij Vlier zal steeds streven naar correcte levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door bakkerij Vlier ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie of de hiervoor verantwoordelijke persoon. Nadat de bestelling bij de receptie of de hiervoor verantwoordelijke persoon is afgeleverd is bakkerij Vlier niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

In geval van calamiteiten (in welke vorm dan ook) en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet op het aangegeven adres wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant bakkerij Vlier daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft bakkerij Vlier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij bakkerij Vlier zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door bakkerij Vlier geleverde producten dienen volgens bijgevoegde omschrijving behandeld te worden.

Betaling
Alle bestellingen via de website www.bakkerijvlier.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

Overmacht
In geval van overmacht heeft bakkerij Vlier het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat bakkerij Vlier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Bakkerij Vlier doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Bakkerij Vlier neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1,5 week na levering behandeld.

Aansprakelijkheid
Bakkerij Vlier is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van bakkerij Vlier is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van bakkerij vlier komen. Bakkerij Vlier draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt bakkerij Vlier eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Vlier is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en bakkerij Vlier, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bakkerij Vlier. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door bakkerij Vlier uitgesloten. Bakkerij Vlier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf waar bakkerij Vlier normaal gesproken niet mee samenwerkt. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van bakkerij Vlier dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door bakkerij Vlier geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Vlier garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen bakkerij Vlier en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven